Keynote speakers

Mirjana Kolarov
Mirjana Kolarov

Test Architect at Levi9 IT Services, Co-Founder at Test’RS Club

Dorothy Graham
Dorothy Graham

Member Test Automation Day Program Committee

Ard Kramer
Ard Kramer

Program Chair Test Automation Day 2018

PROGRAM COMMITTEE

Jan Jaap Cannegieter
Jan Jaap Cannegieter

Member Test Automation Day Program Committee

Sally Goble
Sally Goble

Member Test Automation Day Program Committee

Dorothy Graham
Dorothy Graham

Member Test Automation Day Program Committee

Ard Kramer
Ard Kramer

Program Chair Test Automation Day 2018